Historia PKE

Od 1980 do 2020 roku

Polski Klub Ekologiczny

Historia PKE

Wszystko rozpoczęło się Krakowie

 • 23 września 1980

  Polski Klub Ekologiczny został utworzony w Krakowie 23.09.1980 roku

  na fali Solidarnosciowego zrywu. Była to jedna z pierwszych organizacji utworzona po Porozumieniach Sierpniowych. Pierwsza niezależna organizacja ekologiczna w bloku sowieckim. Pod deklaracją utworzenia PKE podpisało się wówczas okolo 2 tys osób, wybitnych intelektualistów, naukowców, dziennikarzy, mieszkanców Krakowa. Znaczacą rolę w tworzeniu PKE odegrali dziennikarze ówczesnej Gazety Krakowskiej jak np. Stefan Maciejewski, Maciej Szumowski. PKE został utworzony w obliczu katastrofy ekologicznej w jakiej znalazł sie kraj.

 • wrzesień 1980

  Za podstawę swego działania Klub przyjął zapisy Konstytucji RP

  dotyczące zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska jako dobra ogólnonarodowego, Deklaracji Sztokholmskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencję Genewską. W początkowym okresie istnienia organizacji, działania Klubu skierowane były na przełamanie bariery cenzury i państwowego monopolu na prawdę o stanie środowiska, ujawnienie zagrożeń ekologicznych, zagrożeń zdrowia ludzi i kultury narodowej, szczególnie w obszarach oddziaływania przemysłu surowcowo-energetycznego i uciążliwych zakładów produkcyjnych. Podejmowaliśmy działania interwencyjne w sprawach likwidacji uciążliwego oddziaływania przemysłu na środowisko i zdrowie ludzi, nadmiernego ingerowania w środowisko (m.in. regulacje rzek, melioracje, wyrąb zupełny lasów) i jego zanieczyszczania (m.in. składowiska odpadów, zrzuty ścieków) oraz zapewnienia godziwych warunków życia ludziom (m.in. ochrona ujęć wody pitnej, walka z hałasem). Wiele wysiłku poświęciliśmy: zagadnieniom związanym z odpadami, energetyką jądrową, problemom zanieczyszczeń komunikacyjnych i transgranicznych, ochronie parków narodowych i obszarów chronionych, podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa i decydentów oraz zmianie zachowań na proekologiczne - prowadząc różne programy edukacyjne, kampanie i akcje.

 • wrzesień 1980

  Po sygnowaniu deklaracji utworzenia PKE została powołana Komisja Organizacyjna

  która koordynowała tworzenie struktur w całym kraju. Skład Komisji Organizacyjnej: red. Michalina Białecka, red. Stefan Maciejewski, mgr. Krystian Waksmundzki. Został też powołany Tymczasowy Zarząd Główny PKE w składzie: Prezes Prof. dr hab inż. arch Przemysław Szafer, Wiceprezesi Krystian A.Waksmundzki,Aleksander Kalmus, sekretarz Michalina Białecka, skarbnik Zofia Tymczynska, członkowie: Zygmunt Fura, Krzysztof Goerlich, Roman Łazarski, Wojciech Kosiński,Halina Nowak, Zbigniew Pełka, Władysław Włodarczyk, Wacław Włodarski. Pierwsza siedziba PKE była w budynku PAX-u w Krakowie przy ul.Garbarskiej 9. Zarząd Tymczasowy działał do I Zjazdu PKE. Na I Zjezdzie PKE Prezesem PKE został Prof. dr hab inz. arch Stanisław Juchnowicz.

 • wrzesień 1980

  Spektakularny sukces w skali caej Europy to likwidacja elektrolizerni w Hucie Aluminium w Skawinie

  z nadmierną emisją fluoru do powietrza. To wydarzenie miało miejsce 7.01.1980. Słynne w latach 80-tych były Fora Ekologiczne organizowane przez Radę Naukową, której przewodniczył Prof. Andrzej Manecki. Z tych debat były wydawane "Zielone Zeszyty" - zródło informacji o najwazniejszych problemach ekologicznych Krakowa, regionu i Polski.

 • lata 1980 - 1989

  PKE inspirował w wielu krajach Europy Wschodniej

  nowotworzące sie ruchy ekologiczne. Podjęto współpracę z opozycją demokratyczną takich krajów jak Wegry, NRD, Litwa, Czechosłowacja.

 • Rok 1985

  Od roku 1985 PKE został członkiem miądzynarodówki ekologicznej Przyjaciól Ziemi (Friends of the Earth)

  Duża zasługa w tym dr Zygmunta Fury ówczesnego Prezesa Zarządu Okręgu Małopolska PKE i członka Zarządu Głównego PKE W tym czasie dr Zygmunt Fura uczestniczył w wielu kongresach i demonstracjach swiatowego ruchu ekologicznego (Anglia, Holandia, Szwecja, Niemcy). Te wydarzenia spowodowały znaczącą pozycje PKE w światowym ruchu ekologicznym. W okresie swojej największej aktywnosci w latach 1980-1990 PKE liczył około 2 tys członków z tego ok. 1 tys w samej Małopolsce. Dzisiaj PKE liczy około 400 osób a w Małopolsce ok. 200.

 • lata 1980 - 1988

  Cenną i znaczącą działalnością PKE była informacja o stanie środowiska

  Otwarta edukacja np. poprzez znane Czwartki Ekologiczne. Inicjatorem i prowadzącym debaty był dr Zygmunt Fura. W samych latach 1980 - 1988 takich spotkań zorganizowano 500.

 • lata 1990 - 2020

  PKE Małopolska w działalności nawiązuje do zródeł utworzenia PKE

  jego zasad ideowych, tożsamości kulturowej, zasad statutowych. DLA PKE Małopolska priorytetem jest życie człowieka i jego środowiska. PKE Małopolska nawiązuje do etosu Solidarności i społecznych wartości etyki chrześcijańskiej.

TOP