Powietrze - Poltyka Klimatyczna | Smog

Polski Klub Ekologiczny Małopolska

Ochrona powietrza. Czyste spalanie, smog.

Zanieczyszczenia powietrza w miastach i małych miejscowościach mają dwa fizyczne źródła: pierwsze to niska emisja instalacji grzewczych natomiast drugie to zanieczyszczenia komunikacyjne.

Konieczne jest maksymalne wykorzystanie istniejącej, ogromnej wiedzy zgromadzonej w: polskich uczelniach, proekologicznych organizacjach pozarządowych (wiodąca rola Polskiego Klubu Ekologicznego RADA NAUKOWA – Okręg Małopolski) oraz w Ministerstwie Środowiska i NFOŚiGW oraz Ministerstwie Energetyki i Ministerstwie Infrastruktury oraz istniejących krajowych i zagranicznych dokumentów strategicznych problemowo związanych z niską emisją.

Inwersja orograficzna wskazywana jest jako główny czynnik powstawania smogu, temat przewietrzania miasta wydaje się być kluczowym i wymaga większej uwagi.

Termomodernizacja

Niski standard energetyczny

Niski standard energetyczny budynków jest przyczyną nadmiernego udziału kosztów energii w budżetach domowych; to ogranicza ich fundusz swobodnych decyzji, tworząc barierę popytu w wielu dziedzinach gospodarki, ale przede wszystkim ogranicza zdolność kredytową i możliwości realizacji inwestycji energooszczędnych.

Termomodernizacja budynków zabytkowych

Dużym wyzwaniem jest kwestia termomodernizacji budynków zabytkowych, których nie można modernizować metodami tradycyjnymi z powodu zabytkowego charakteru elewacji.Dużą role będą pełniły nowatorskie rozwiązania termomodernizacji budynków. Istnieją bariery pozyskania środków na termomodernizacje budynków prywatnych. Sugerujemy, aby kredytowanie termomodernizacji zostało uregulowane ustawą określającą niskoprocentowe pożyczki.

Zarządzanie energią

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest wdrożenie systemu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w szczególności w budynkach oświatowych; wdrożenie systemu zarządzania energią w szkołach powinno następować z udziałem uczniów i rodziców.

Nowe technologie energetyczne

Technika pozyskiwania energii

Coraz szersze wykorzystywania szerokiej gamy technik pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z OZE, wykorzystywanie podejścia kogeneracji.

Studium energetyczne

W wielu regionach, a zwłaszcza w miastach o największym zanieczyszczeniu powietrza wprowadzić obowiązek wykonania scenariusza (studium) energetycznego w oparciu o możliwości wykorzystania energii odnawialnej; wykonanie takiego studium to konieczność, ponieważ wszelkie fundusze (granty) unijne będą uzależniać dotacje na inne projekty pro środowiskowe od skali zaangażowania w energię odnawialną.

Oświetlenie energooszczędne LED

W miastach np. powyżej 20 tys. mieszkańców po wcześniejszym, audycie (studium energetycznym) wprowadzić przy oświetlaniu ulic, hal sportowych, obiektów szkolnych szpitalnych i innych obiektach użyteczności publicznej reduktory energii i oświetlenie LED.

Energia do przyszłości. Ekologiczny transport.

Elektromobilność stanowi bardzo ważny element w walce o czyste powietrze oraz ochronę środowiska naturalnego.

Elektromobilność stanowi bardzo ważny element w walce o czyste powietrze. Polski Klub Ekologiczny Małopolska traktuje elektromobilność jako konieczność biorąc pod uwagę zagrożenie środowiska jakie powoduje transport tradycyjny, stąd wnikliwie i życzliwie analizujemy wszelkie działania Rządu RP w zakresie rozwoju technologii pojazdów elektrycznych. Rada Naukowa Polskiego Klubu Ekologicznego w Krakowie prowadzi aktywne działanie w zakresie elektromobilności organizując EkoDebaty poruszające temat elektromobilności. W organizowanych ekodebatach biorą udział eksperci i naukowcy zajmujący się komunikacją z ośrodków akademickich Krakowa, samorządowcy realizujący program elektromobilności w praktyce.

Technologia elektromobilności

Pojazdy elektryczne

Istotną zaletą pojazdów elektrycznych jest ekologiczna praca, ponieważ taki pojazd nie przyczynia się do emisji spalin do środowiska naturalnego.

Pojazdy hybrydowe

Pojazdy hybrydowe są przyjazne środowisku. Powodują dużo mniejszą emisję dwutlenku węgla i innych gazów szkodliwych. Ma to duże znaczenie głównie przy jeździe miejskiej i dlatego przyczyniają do zmniejszenia smogu.

Polityka elektromobilności

Elektromobilność jest jednym z kluczowych obszarów działań prowadzonych w Ministerstwie Energii. Rozwój tego sektora wynika nie tylko z uwarunkowań środowiskowych i klimatycznych, ale także innowacyjnych rozwiązań zmieniających konkurencyjność gałęzi przemysłu i modyfikujących światową mapę zależności od surowców. Dalsze prowadzenie prac w tym obszarze będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na branżę motoryzacyjną, ale również całą gospodarkę.

Czysta energia dla transportu

Paliwo CNG

Autobusy napędzane sprężonym gazem ziemnym CNG jeżdżą po największych stolicach europejskich. Światowymi liderami w użytkowaniu gazu ziemnego są: Argentyna, Brazylia i Pakistan. Obecnie wielu producentów ciężarówek wprowadza modele zasilane CNG

Paliwo LNG

LNG, skroplony gaz ziemny, ma szansę stać się popularnym paliwem dla transportu w Polsce dzięki inwestycji w gazoport w Świnoujściu. W przyszłości planowana jest tam również budowa infrastruktury tankowania ciekłego metanu do statków żeglugi morskiej.

Ogniwa wodorowe

Kluczową technologią w transporcie ciężarowym mogą się okazać ogniwa wodorowe. Tankowanie tego czystego pierwiastka trwa tylko kilka minut natomiast na pełnym zbiorniku można pokonać nawet 700 kilometrów. Wodór można wytwarzać w wyniku elektrolizy wody. Proces elektrolizy wody może być zasilany nadwyżką produkcji energii z OZE.

Publikacje

Publikacje ekologiczne Rady Naukowej PKE Małopolska

Stanowiska i Opinie

Nasze merytoryczne stanowiska i opinie w sprawach ekologii Rady Naukowej PKE Małopolska

Termo
modernizacja

Program Ministerstwa Rozwoju "Termomodernizacja budynków mieszkalnych połączona z wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła"

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

TOP