Gabriela Woźniak

Rada Naukowa PKE Małopolska

Gabriela Woźniak

Dr hab. Prof. UŚ

Biolog, botanik, pracownik Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Sląskiego

Specjalizacja: funkcjonowanie ekosystemów na obszarach zmienionych i ukształtowanych przez człowieka; tereny poprzemysłowe i poeksploatacyjne Górnego Śląska, zależność składu gatunkowego roślinności od warunków środowiska przyrodniczego, zagadnienia bioróżnorodności, ocena stanu ekologicznego i przyrodniczego siedlisk poprzemysłowych.

Autorka ponad 100 publikacji o zasięgu międzynarodowym.

-->

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra