Statut PKE Małopolska

Polski Klub Ekologiczny Małopolska

Statut PKE Małopolska

Podstawowe cele Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Uznanie zrównoważonego rozwoju, jako podstawy społeczno-gospodarczej państwa.

Ochrona środowiska, w tym ekologia rozumiana, jako ochrona człowieka, zwierząt.

Ochrona krajobrazu naturalnego, ładu przestrzennego oraz dziedzictwa kulturowego.

Kształtowanie w społeczeństwie świadomości, że jakość życia zależy od racjonalnego, gospodarowania zasobami naturalnymi i zachowania równowagi między środowiskiem a rozwojem cywilizacji.

Powszechna edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym kształcenie ustawiczne.

Poprawa jakości środowiska człowieka.

STATUT Stowarzyszenia PKE Małopolska

Nasze stowarzyszenie propaguje istotne fakty i zagadnienia ekologicze.

Partnerzy PKE Małopolska

EKODEBATY | Debaty Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska

Zapraszamy na organizowane cyklicznie debaty podczas, których przedstawiamy różne punkty widzenia

Góra